Nieuws

Gezamenlijke duurzame warmte voor nieuwbouw Laakhavens

De gemeente wil alle nieuwbouwpanden in Laakhavens aansluiten op een gezamenlijk warmtenet met lage temperatuur. De warmte uit de ondergrond en het oppervlaktewater wordt straks via een lokaal net ingezet voor de verwarming en vloerkoeling van woningen, kantoren en andere panden in deze wijk. De gemeenteraad is akkoord gegaan met dit warmteplan voor het gebied. De gemeente Den Haag vraagt nu marktpartijen om met een voorstel te komen voor betaalbare en duurzame warmtelevering voor de nieuwbouw in Laakhavens. Zo pakt de gemeente de regie bij het warmtesysteem van nieuwbouw in dit gebied.

Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren is blij met deze kans: ‘We vragen marktpartijen om met het beste voorstel voor betaalbare duurzame warmte uit onze eigen bodem te komen. Een losse aanpak per gebouw kost meer, gebruikt meer energie en geeft te veel drukte in de bodem. Dit moeten we nu in een keer voor het hele gebied regelen; vóórdat de bouw begint.’

Gezamenlijk systeem
Warmte- en koudeopslag in de bodem wordt al veel toegepast in Den Haag en is dus een bestaande techniek. Daarnaast is er in Laakhavens de mogelijkheid om aquathermie toe te passen. Aquathermie is een bestaande techniek waarbij energie wordt gewonnen uit oppervlaktewater. In de bodem van Laakhavens is onvoldoende ruimte om voor ieder gebouw een individueel warmtesysteem te realiseren. Door die systemen te combineren past het wel. Uit overleg met de betrokkenen is gebleken dat er voldoende belangstelling is voor een gezamenlijk systeem.

Bodemenergieplan
Zo’n systeem komt er niet vanzelf. Daarom heeft de gemeente de regie genomen en als eerste stap een bodemenergieplan opgesteld. Dat plan regelt waar je warmte kan winnen en welke delen van de ondergrond juist gereserveerd zijn voor koude. De aanleg en exploitatie van het collectieve systeem wordt nu voor het eerst in Den Haag als toezegging via een aanbesteding gegund. Hiermee loopt Den Haag landelijk voorop als het gaat om grotere lage-temperatuurnetwerken.

Grootschalige ontwikkelgebieden
Den Haag groeit jaarlijks met 5.000 inwoners. Die hebben ruimte nodig om te wonen en te werken. De gemeente heeft 3 gebieden aangewezen voor grootschalige ontwikkeling van woningen, kantoren, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Laakhavens is één van deze gebieden. De komende jaren wordt er ruim 700.000 m2 aan woningen, 250.000 m2 aan kantoren, 70.000 m2 aan industrie en 300.000 m2 aan voorzieningen gerealiseerd.

Bestaande bouw
Gebouwen die er al staan gaan op termijn over op een schone energie. Zij krijgen de mogelijkheid om op het nieuwe systeem aan te sluiten. Door dit nieuwe systeem op een lage temperatuur aan te leggen, blijven bronnen met een hogere temperatuur beschikbaar voor gebouwen in de stad die nog niet over kunnen schakelen naar een lage temperatuur. Zowel met hoge- als lage-temperatuurverwarming zijn woningen, mits ze voldoende geïsoleerd zijn, comfortabel te verwarmen.

Stedelijk Energieplan
Deze strategische keuze maakt onderdeel uit van het Stedelijk Energieplan. Dat plan bevat de Haagse principes en uitgangspunten voor de energietransitie. Tegelijk staan er concrete plannen in voor de kortere termijn en geeft het een doorkijk naar de langere termijn. Het Stedelijk Energieplan is deze zomer besproken met ondernemers, bewoners, marktpartijen en andere betrokkenen.

De ontwikkeling in Laakhavens is de eerste in een reeks van concrete plannen die in de markt gezet worden in Den Haag. Van buurtinitiatieven tot duurzame energieoplossingen; deze zullen grootschalig ingezet worden. Zo zorgen we samen voor een schone en duurzame stad, voor huidige én toekomstige generaties.