Privacy statement

Duurzame stad Den Haag respecteert de privacy van de bezoekers van het platform. Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan het platform en het gebruik van interactieve diensten. Duurzame stad Den Haag houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Duurzame stad Den Haag gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van het platform alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van het platform geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Duurzame stad gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens voor haar dienstverlening en om contact met u te onderhouden. Wanneer u zich  registreert voor één van de diensten van duurzame stad, kan uw e-mailadres en informatie over uw interesses worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail.

Gegevens van verstrekken aan derden

Duurzame stad Den Haag zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Verantwoordelijkheid links naar derden

Het platform kan links naar websites van derden bevatten. Duurzame stad Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Uw rechten

U hebt het recht Duurzame stad Den Haag te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen, de contactgegevens vindt u onder Contact. Duurzame stad Den Haag zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u Duurzame stad Den Haag verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Duurzame stad Den Haag in ieder geval binnen vier weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen zich te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Wijziging proclaimer

Deze proclaimer kan door Duurzame stad Den Haag te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het platform gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.