De warmtevisie voor de Vruchtenbuurt

In de transitievisie warmte staat welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat op schone energie. 

De transitievisie warmte

Op 23 februari 2022 heeft de gemeente de transitievisie warmte gepubliceerd. Hierin staat hoe alle huizen en gebouwen in Den Haag in de toekomst verwarmd kunnen worden vanuit een schone warmtebron. In de transitievisie warmte is per buurt of wijk in kaart gebracht of er één keuze voor de hand ligt of dat er meerdere opties zijn.

In het document staat het volgende over de Vruchtenbuurt:

De Vruchtenbuurt is een vooroorlogse buurt waar huizen en gebouwen dicht op elkaar staan met weinig ruimte in de grond voor nieuwe kabels en leidingen. In deze wijk is de Groene Mient gebouwd, een volledig duurzaam, ecologisch woonproject. In de buurt is een bewonersorganisatie actief die de mogelijkheden van een warmtenet heeft onderzocht. Daaruit blijkt dat er een bron beschikbaar is en dat een warmtenet kansrijk is. Voor een warmtenet sluiten bij voorkeur veel gebouweigenaren tegelijkertijd aan. De hybride warmtepomp is een oplossing. In de Vruchtenbuurt kunnen warmtenetten komen, warmtepompen, of een mix

Wat is er tot nu toe gedaan?

In 2015 startte een klein groepje actieve bewoners het bewonersinitiatief met als doel de Vruchtenbuurt aardgasvrij te maken. Sindsdien is er veel gebeurd. Ruim 700 bewoners zijn betrokken bij Warm in de Wijk en hun Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt heeft nu zo’n 300 leden. Bewonersavonden, een maandelijkse nieuwsbrief , gas(t)lessen op basisscholen en energiecoaches zorgen ervoor dat de plannen van Warm in de Wijk steeds meer aandacht krijgen.

Verder zijn er verschillende onderzoeken gedaan, waaronder een haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast wordt een plan uitgewerkt om aquathermie voor meer dan 500 woningen te realiseren. De gemeente en Warm in de Wijk hebben hiervoor een Europese subsidie aangevraagd en gekregen: de ELENA subsidie.

Een collectief warmtenet op 70 graden

Ook de actie ‘Zet ‘m op 70!’ heeft bijgedragen aan de aandacht voor de plannen van Warm in de Wijk. Uit verschillende onderzoeken en bewonersgesprekken blijkt dat een collectief warmtenet op 70 graden de voorkeur heeft. Er zijn drie warmtebronnen in beeld: de retourwarmte van de geothermiecentrale aan de Leyweg, het oppervlaktewater van rondom de Mient en de warmte die afkomstig is van de drinkwaterleiding die onder de Laan van Meerdervoort doorloopt.

Wie zijn hierbij betrokken?

Naast de gemeente zijn Stedin en Dunea de belangrijkste partijen, maar ook provincie Zuid-Holland, Invest NL en de TU Delft zijn betrokken. De financiering komt onder andere van de gemeente, Fonds 1818 en de betrokken partners.