De warmtevisie voor de oude binnenstad

In de transitievisie warmte staat welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat op schone energie. 

Skyline Den Haag

Het gebied rond het Centraal Station is volop in ontwikkeling. De oude binnenstad en de vele nieuwbouw zorgen voor een dynamisch, divers en hoogstedelijk gebied met meerdere grote stedelijke duurzaamheidsopgaven. We maken voor de energietransitie een onderscheid tussen het gebied met voor- en naoorlogse panden. Voor recente nieuwe gebouwen en nieuwbouw maken we lokale warmtealternatieven met lage temperaturen beschikbaar. Voor oudere gebouwen richten we ons eerst op energie besparen en isoleren. Daarnaast kijken we naar duurzame bronnen met hogere temperaturen, zodat het voor iedereen comfortabel wonen en werken blijft.

De transitievisie warmte

Op 23 februari 2022 heeft de gemeente de transitievisie warmte gepubliceerd. Hierin staat hoe alle huizen en gebouwen in Den Haag in de toekomst verwarmd kunnen worden vanuit een schone warmtebron. In de transitievisie warmte is per buurt of wijk in kaart gebracht of er één keuze voor de hand ligt of dat er meerdere opties zijn.

In het document staat het volgende over de oude binnenstad: De oude binnenstad is geschikt om aan te sluiten op een warmtenet na 2030.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Voor het gebied rond Den Haag CS en de ministeries zijn verschillende mogelijkheden om over te stappen op schone energie. Er is een groot aantal Warmte-Koude-bronnen aanwezig. In samenwerking met betrokken partners en ontwikkelaars van nieuwbouw wordt momenteel onderzocht hoe deze bronnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Belangrijk samenwerkingsverband in dit gebied is EnergieRijk Den Haag waarin gemeente, provincie en ministeries afspraken hebben gemaakt over het verduurzamen van alle overheidsgebouwen.

Wie zijn hierbij betrokken?

Bewoners(organisaties), bedrijven en andere partners zijn hierbij betrokken. Samen bespreken ze de verschillende mogelijkheden voor dit gebied en wordt toegewerkt naar een warmtevisie.