Stedelijk Energieplan

Elke gemeente moet van het Rijk een Stedelijk Energieplan maken. Daarin staat welke mogelijke vormen van schone energie er voor de stad geschikt zijn en in welke wijken we beginnen. Ook geeft het een overzicht van alle bronnen en warmtenetten in de stad. Evenals de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de uitvoering. Het plan is geen blauwdruk met kant-en-klare oplossingen. Het is de start van een proces met alle partners in de stad waarbij intensief wordt samengewerkt en zo nodig bijgestuurd.

Skyline Den Haag

Den Haag kiest in het ontwerp Stedelijk Energieplan voor lokale bronnen en bestaande technieken. Dat zijn elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte. Lokale bronnen leveren met voorrang aan Haagse warmteklanten. Nieuwe technieken worden eerst doorontwikkeld, voordat ze kunnen worden toegepast. Het streven is de komende jaren 25.000 tot 30.000 bestaande woningen van duurzame energie te voorzien of ze hierop voorbereiden.

Samenwerken

De gemeente werkt samen met alle bewoners en ondernemers die hun huis of (bedrijfs)pand willen verduurzamen, met de vele bewonersinitiatieven, bedrijven en organisaties in onze stad. Elke wijk maakt een wijkenergieplan waarin staat welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat. In 10 Groene Energiewijken is gestart met het opstellen van zo’n plan.

Schone energiebronnen 

Den Haag kent al veel bewoners die alleen of samen met buren of wijkbewoners aan de slag zijn met energiebesparing en al zijn overgaan op schone energie. Ook zijn er in Den Haag veel natuurlijke bronnen. Zo wordt er hard gewerkt aan de eerste geothermiecentrale aan de Leyweg en worden er nog eens 3 nieuwe locaties onderzocht.

In gesprek 

De komende tijd gaat de gemeente met bewoners, bedrijven en andere partners in de stad in gesprek over het energieplan. Door de maatregelen rondom het coronavirus wordt gekeken hoe we dit digitaal kunnen doen. Op basis van deze gesprekken wordt het Stedelijke Energieplan definitief gemaakt en aan de gemeenteraad ter bespreking aangeboden.