Stedelijk Energieplan

Elke gemeente moet van het Rijk een Stedelijk Energieplan maken. Daarin staat welke mogelijke vormen van schone energie er voor de stad geschikt zijn en in welke wijken we beginnen. Ook geeft het een overzicht van alle bronnen en warmtenetten in de stad. Evenals de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de uitvoering. Het plan is geen blauwdruk met kant-en-klare oplossingen. Het is de start van een proces met alle partners in de stad waarbij intensief wordt samengewerkt en zo nodig bijgestuurd.

Skyline Den Haag

Den Haag kiest in het ontwerp Stedelijk Energieplan voor lokale bronnen en bestaande technieken. Dat zijn elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte. Lokale bronnen leveren met voorrang aan Haagse warmteklanten. Nieuwe technieken worden eerst doorontwikkeld, voordat ze kunnen worden toegepast. Het streven is de komende jaren 25.000 tot 30.000 bestaande woningen van duurzame energie te voorzien of ze hierop voorbereiden.

Samenwerken

De gemeente werkt samen met alle bewoners en ondernemers die hun huis of (bedrijfs)pand willen verduurzamen, met de vele bewonersinitiatieven, bedrijven en organisaties in onze stad. Elke wijk maakt een wijkenergieplan waarin staat welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat. In 10 Groene Energiewijken is gestart met het opstellen van zo’n plan.

Schone energiebronnen 

Den Haag kent al veel bewoners die alleen of samen met buren of wijkbewoners aan de slag zijn met energiebesparing en al zijn overgegaan op schone energie. Ook zijn er in Den Haag veel natuurlijke bronnen. Zo wordt er hard gewerkt aan de eerste geothermiecentrale aan de Leyweg en worden er nog eens 3 nieuwe locaties onderzocht.

Stedelijk Energieplan

De gemeente is met bewoners, bedrijven en andere partners in de stad in gesprek gegaan over het energieplan. Op basis van deze gesprekken is het Stedelijke Energieplan aangescherpt en definitief gemaakt. Het plan is aan de gemeenteraad aangeboden en vastgesteld.

De Regionale Energiestrategie

In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten aan de slag gaan met de energietransitie. Maar energie en klimaat houden niet op bij onze gemeentegrens. Daarom stelt iedere gemeente en iedere regio een eigen Regionale Energiestrategie (RES) op. De gemeente Den Haag werkt in de RES samen met 22 omliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en 4 waterschappen. Samen onderzoeken we de mogelijkheden om elektriciteit, warmtevraag en brandstoffen te verduurzamen. Het streven is een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen.

RES 1.0

Op 31 maart 2021 is een eerste versie van de Regionale Energiestrategie opgesteld: de RES 1.0. Gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen besluiten in de zomer over de vaststelling van deze RES 1.0. Er zijn inspraakmogelijkheden. Provinciale Staten horen graag uw mening op 14 mei tijdens een inspreekbijeenkomst. U kunt zich tot maandag 10 mei 12.00 uur aanmelden bij commissiegriffier Ruby Horst r.horst@pzh.nl. Stuur uw mail o.v.v. “Inspreekbijeenkomst RES” en vermeld bij uw aanmelding uw naam, mailadres telefoonnummer en indien van toepassing de Zuid-Hollands regio/gemeente waarover u wilt inspreken.