Nieuws

Informatieavond over warmtetransportleiding WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag

Impressie van het leidingdeel in Den Haag.

Gasunie bereidt de aanleg voor van een warmtetransportleiding: WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag. Voor de aanleg van deze leiding heeft Gasunie vergunningen aangevraagd. Deze liggen vanaf 18 maart 2021 ter inzage. Op donderdagavond 25 maart is er van 19:30 tot 21:00 uur een online informatieavond over het leidingdeel in Den Haag.

WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag is een project van Gasunie in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Via deze hoofdtransportleiding voor warmte is het in de toekomst mogelijk om de restwarmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven te gebruiken om woningen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Restwarmte is warmte die ‘overblijft’ uit de industrie en nu nog wordt geloosd in de lucht of in het water.

Online informatiebijeenkomst
Het leidingdeel in Den Haag begint bij de Middachtenweg in Moerwijk en loopt via Transvaal naar de energiecentrale op het Constant Rebecqueplein.
Tijdens de online informatieavond zal Gasunie uitleg geven over het project. Waar komt de leiding te liggen? En wat betekent dit voor de bewoners en bedrijven in de omgeving?

De provincie Zuid-Holland licht toe welke stukken nu voor iedereen ter inzage liggen en hoe een zienswijze hierop ingediend kan worden. Ook kunnen deelnemers deze avond live hun vragen stellen aan mensen van de provincie Zuid-Holland, WarmtelinQ en de gemeente Den Haag.

Wilt u deelnemen aan deze online informatieavond? Ga dan naar www.warmtelinq.nl/informatieavond. Ook is hier de informatiebijeenkomst later terug te kijken.

Meer informatie over WarmtelinQ is te vinden op www.warmtelinq.nl

Documenten bekijken en reageren
Voor de aanleg van de warmtesportleiding zijn diverse soorten vergunningen nodig, maar ook een door Provinciale Staten vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een Milieu-effectrapport (MER). Vanaf 18 maart zijn het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, het Milieu-effectrapport en de ontwerpbesluiten voor de vergunningen zes weken lang in te zien via de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq. Ook is hier meer informatie te vinden over hoe u een zienswijze kunt indienen.