Duurzame energiesystemen

Geothermie

HAL (Haagse Aardwarmte Leyweg), het consortium dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en exploitatie van de geothermiebron aan de Leyweg, verwacht in 2020 te starten met de levering van warmte aan de eerste ca. 1200 woningen. Voor tenminste nog drie geothermiebronnen worden met de partij(en) die de opsporings­vergunningen hebben verkregen verkennende gesprekken gevoerd. Zodra de eerste bron aan de Leyweg zonder (technische) problemen werkt, voldoende financieel onderbouwd is en ook bewezen veilig is, worden deze nader uitgewerkt.

Aquathermie

In Mariahoeve wordt in samenwerking met Dunea een pilot met aquathermie voorbereid. Het initiatief in de Vruchtenbuurt wordt in 2020 ondersteund voor het maken van een uitvoeringsplan inclusief financieringsplan als daarvoor voldoende draagvlak kan worden gevonden.

Het water uit de Trekvliet kan worden benut als warmtebron om panden in de Trek­vlietzone van duurzame warmte te voorzien. In 2020 wordt hiervoor een uitvoerings­plan opgesteld.

Het Effluent van het hoogheemraadschap biedt kansen voor een warmtevoorziening op lage temperatuur. In 2020 worden projecten voorbereid met benutting van dit effluent als bron.

Leiding door het Midden

In de tweede helft van 2019 legt Eneco een aanpak voor de Leiding door het Midden aan de gemeente voor.

Opslag van warmte en elektriciteit

Om de opslag van warmte en elektriciteit in de wijk een stap verder te brengen, zetten we in 2020 in op de volgende punten:

  • onderzoek naar buurt warmteopslag in Den Haag Zuidwest, Mariahoeve en Binck­horst/CID. Gedacht wordt aan een Hot Water Battery zoals bijvoorbeeld Ecovat
  • onderzoek in G4 verband naar de mogelijkheden van ondergrondse opslag van warmte als alternatief voor de bestaande op gas gebaseerde backup en pieklast voorzieningen

Warmtenetten

Met Eneco worden afspraken gemaakt over de verduurzaming van de bestaande warm­tenetten. Geothermie en restwarmte zijn daarvoor de meest waarschijnlijke en snelst realiseerbare alternatieven. Voor de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten (als onderdeel van de hoofdinfrastructuur of een wijkwarmtenet) worden in 2020 voorbereidingen getroffen. Onder meer op basis van de leidraad over marktordening die het rijk daarvoor aanreikt.

Slecht geïsoleerde woningen zijn vaak niet zo comfortabel. Bovendien kost slechte isolatie meer energie en dus meer geld. Daarom gaan we in de stad flink aan de slag met energiebesparing. Goede isolatie maakt woningen en andere gebouwen comfortabeler en vermindert het gebruik van energie. Bovendien kunnen we energie-installaties vaak beter of efficiënter gebruiken.